Mẫu Biên Bản Điều Chỉnh Hóa Đơn chính xác theo quy định của pháp luật

Mẫu biên bản điều chỉnh hóa đơn GTGT mới nhất  theo thông tư 39/2014/TT-BTC dùng trong trường hợp thông tin hóa đơn GTGT bị viết sai viết sai tên, địa chỉ công ty, mã số thuế, tên hàng hóa, đơn giá, thành tiền, thuế suất, tiền thuế, số tiền bằng chữ …theo Thông tư 26 và thông tư 39. Lập biên bản điều chỉnh hóa đơn hóa đơn và lập hóa đơn điều chỉnh (Theo khoản 3 điều 20 Thông tư 39). Trong bài viết dưới đây, chúng tôi sẽ hướng dẫn bạn đọc cách viết mẫu biên bản chỉnh sửa hóa đơn.

1. Xác định cách xử lý khi viết sai hóa đơn

Các trường hợp viết sai Cách xử lý

Hóa đơn sai mã số thuế

Các trường hợp viết sai Cách xử lý Tải về
Hóa đơn sai mã số thuế + Lập Biên bản điều chỉnh mau-bien-ba-dieu-chinh-hoa-don-do-viet-sai-dia-chi-mua-hang
  + Lập hóa đơn điều chỉnh
 Hóa đơn sai địa chỉtên đơn vị mua hàng + Lập biên bản điều chỉnh hóa đơn mau-bien-ba-dieu-chinh-hoa-don-do-viet-sai-dia-chi-mua-hang
 Hóa đơn đã xé khỏi cuống nhưng hai bên chưa kê khai thuế + Lập Biên bản thu hồi hóa đơn mau-bien-ban-thu-hoi-hoa-don-da-lap
  + Lập hóa đơn mới thay thế
 Hóa đơn đã xé khỏi cuống nhưng hai bên đã kê khai thuế + Lập biên bản điều chỉnh hóa đơn Mau-hoa-đon-đieu-chinh-anh-huong-đen-so-tien-thue
Mau-hoa-đon-đieu-chinh-anh-huong-đen-so-tien-thue(Không sai)
  + Lập hóa đơn điều chỉnh

2. Các mẫu biên bản điều chỉnh hóa đơn viết sai mới nhất

2.1 Trường hợp hóa đơn viết sai nhưng chưa xé khỏi cuống

– Gạch chéo các liên của hóa đơn viết sai
– Viết lại hóa đơn mới

2.2 Mẫu biên bản điều chỉnh hóa đơn sai địa chỉ hoặc đơn vị mua hàng

Trong trường hợp viết sai địa chỉ hoặc tên đơn vị mua hàng ( dù chưa kê khai thuế hay đã kê khai thuế) thì chỉ phải lập biên bản điều chỉnh hóa đơn không phải lập hóa đơn điều chỉnh.
Mẫu 1: Trường hợp viết sai địa chỉ hoặc tên đơn vị mua hàng

CÔNG TY ……………………………………
Số: …./BBĐCHD-…….

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

BIÊN BẢN ĐIỀU CHỈNH HÓA ĐƠN SAI SÓT

          – Căn cứ Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/03/2014 của Bộ tài chính
– Căn cứ Thông tư số 26/2015/TT-BTC ngày 27/02/2015 của Bộ tài chính
– Căn cứ vào hóa đơn bên bán chuyển cho bên mua
Hôm nay, ngày …. tháng …. năm 2019. Chúng tôi gồm có:
BÊN BÁN : ……………………………………………………………………………………………………………………..
Địa chỉ        : ………………………………………………………………………………………………..
Mã số thuế   : ………………………………………………………………………………………………………………………
Đại diện      : Ông (Bà) ………………………             Chức vụ: ……………………..
BÊN MUA : ………………………………………………………………………………………………………………………
Địa chỉ        : …………………………………………………………………………………………………
Mã số thuế   : ………………………………………………………………………………………………………………………
Đại diện      : Ông (Bà) ………………………             Chức vụ: ……………………..
Cùng nhau lập biên bản điều chỉnh hoá đơn số: ……………… ngày ………. tháng ………. năm ………
Mẫu hóa đơn                   : ……………………..
Ký hiệu hóa đơn    : ……………………..
Lý do điều chỉnh hóa đơn: Do viết sai địa chỉ người mua hàng
Nội dung trước khi điều chỉnh:
Địa chỉ: …………………………………………………………………………………………………
Nội dung sau khi điều chỉnh:
Địa chỉ: …………………………………………………………………………………………………
Hai công ty chúng tôi cam kết về việc lập Biên bản điều chỉnh hóa đơn trên là hoàn toàn đúng, nếu sai chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.
Biên bản được lập thành 02 bản, mỗi bên giữ một bản có giá trị như nhau
Hà Nội, ngày 08 tháng 08 năm 2019

CÔNG TY ……………………………………. CÔNG TY …………………………………….

2.3. Hóa đơn viết sai đã xé khỏi cuống nhưng hai bên chưa kê khai thuế

– Bước 1: Lập biên bản thu hồi hóa đơn đã lập
– Bước 2: Xuất hóa đơn mới
Lưu ý:
+ Trên biên bản thu hồi hóa đơn thể hiện rõ nội dung sai sót, và được thay thế bằng hóa đơn nào
+ Hóa đơn thu hồi được lưu lại tại quyển để sau này giải trình với cơ quan thuế
+ Dùng hóa đơn mới để kê khai và nộp thuế
Mẫu 2 : Mẫu hóa đơn điều chỉnh liên quan đến điều chỉnh tiền thuế 

   Mẫu số: 01GTKT3/001
 Ký hiệu: VH/18P
Số: 0001139

HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG

                                                           Liên 2: Giao khách hàng         
Ngày 15 tháng 08 năm 2019
Đơn vị bán hàng: CÔNG TY …..
Mã số thuế:
Địa chỉ:

Điện thoại:         Số tài khoản…………………………………………………………………
Họ tên người mua hàng:
Tên đơn vị: Công ty 
Mã số thuế:
Địa chỉ:
Số tài khoản……………………………………………………………………………………………………………………………………
STT Tên hàng hóa, dịch vụ Đơn vị tính Số lượng Đơn giá Thành tiền
Cộng tiền hàng:
Thuế suất GTGT:..                             Tiền thuế GTGT:
Tổng cộng tiền thanh toán:
Số tiền viết bằng chữ:
Người mua hàng         Người bán hàng
(Ký, ghi rõ họ, tên)  (Ký, đóng dấu, ghi rõ họ, tên)
(Cần kiểm tra, đối chiếu khi lập, giao, nhận hóa đơn)

(In tại Công ty in……., Mã số thuế…………)
Ghi chú:
– Liên 1: Lưu
– Liên 2: Giao người mua
– Liên 3:…..

2.4. Trường hợp hóa đơn viết sai đã kê khai thuế

2.4.1. Trường hợp viết sai hóa đơn ảnh hưởng đến số tiền thuế ( Số lượng, đơn giá, thành tiền, tổng tiền thanh toán)
– Bước 1: Lập Biên bản điều chỉnh hóa đơn
– Bước 2: Lập hóa đơn điều chỉnh
+ Nếu sai sót làm tăng giá trị → Lập hóa đơn điều chỉnh giảm. Trên hóa đơn điều chỉnh giảm không được ghi số âm. Nhưng khi kê khai thuế thì phải đánh dấu (-) đằng trước giá trị
+ Nếu sai sót làm giảm giá trị →Lập hóa đơn điều chỉnh tăng
+ Ngày trên hóa đơn điều chỉnh là ngày lập Biên bản điều chỉnh
+ Nội dung trên hóa đơn điều chỉnh: Hóa đơn viết sai cái gì thì điều chỉnh cái đó. Hóa đơn điều chỉnh phải ghi rõ: điều chỉnh tăng/giảm số lượng hàng hóa, đơn giá, thuế suất,…cho hóa đơn số….ngày….
– Cách kê khai thuế:
+ Người bán và người mua sẽ kê khai điều chỉnh vào kỳ lập hóa đơn điều chỉnh
+ Người bán sẽ kê khai hóa đơn điều chỉnh vào bảng kê hàng hóa dịch vụ bán ra
+ Người mua sẽ kê khai hóa đơn điều chỉnh vào bảng kê hàng hóa dịch vụ mua vào
Ví dụ :
Ngày 15/08/2019, Công ty Việt Hưng phát hiện viết sai đơn giá là 650.000 tương ứng với số tiền chưa thuế là 6.500.000 đồng, tiền thuế 650.000 đồng, tổng tiền là 7.150.000 đồng.
Vậy kế toán sẽ điều chỉnh vào tờ khai thuế tháng 08/2019 như sau
Bên bán: điều chỉnh tăng 6.500.000 đồng tại chỉ tiêu , điều chỉnh tăng 650.000 đồng tại chỉ tiêu
Bên mua: điều chỉnh tăng 6.500.000 đồng tại chỉ tiêu, điều chỉnh tăng 650.000 đồng tại chỉ tiêu
2.4.2. Trường hợp viết sai hóa đơn ngày tháng, tên hàng hóa, đơn vị tính,…(không ảnh hưởng đến số tiền thuế)
– Bước 1: Lập biên bản điều chỉnh hóa đơn viết sai
– Bước 2: Lập hóa đơn điều chỉnh
Chú ý: Hóa đơn điều chỉnh ghi rõ nội dung ghi sai, nội dung điều chỉnh, số hóa đơn, ký hiệu,…
– Kê khai thuế: Vì sai sót này không ảnh hưởng đến số tiền thuế, vậy không phải kê khai điều chỉnh mà chỉ cần lưu lại hóa đơn điều chỉnh để sau này giải trình cho cơ quan thuế.
Trên đây là cách điểu chỉnh hóa đơn và mẫu biên bản điều chỉnh hóa đơn do dean2020.edu.vn tổng hợp và chia sẻ đến các bạn. Hy vọng bài viết này sẽ cung cấp cho các bạn những thông tin thật bổ ích nhé!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *